Yıl:2023   Cilt: 13   Sayı: 1   Alan: Coğrafya

  1. Anasayfa
  2. Makale Listesi
  3. ID: 435

Güven ŞAHİN ORCID Icon

Covid-19 Pandemisinin Çiftçi Eğitim ve Yayım Faaliyetlerine Yansıması: Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Uygulamasının Analizi

Son yıllarda küresel çapta etkiler yaratan bir dizi olay en hayati sektör olan tarımı da türlü açılardan etkilemiştir. Küresel iklim değişikliği, ekolojik kaygılar, dengesiz gıda dağılımı, obezite ve açlık sorunları, ekonomik sıkıntılar ve de son olarak Covid-19 pandemisi sayılabileceklerin birkaçıdır. Tüm bunlar, özellikle de içinde bulunduğumuz günleri etkisi altına alan pandemi süreci, tarım alanında da türlü değişim ve dönüşümlere neden olmuştur. Çiftçi Eğitimi ve Yayımı da bu anlamda ziraatın belki de en fazla değişime uğramış ihtisas dallarından biri olmuştur. Nitekim bu süreçte çiftçi görüşmeleri yapılamamış veya büyük ölçüde sekteye uğramış, demonstrasyon çalışmaları aksamış, çiftçi katılımlı organizasyonlar iptal edilmiştir. Bu da çiftçi eğitimi ve yayımı noktasında pek çok kurumu ve girişimciyi alternatif yöntemler aramaya sevk etmiştir. Uzaktan eğitim temelli çalışmalar ise avantaj ve dezavantajlarıyla bu süreçte en fazla tercih edilen yöntem olmuştur. Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü bünyesinde “Pandemi Günlerinde Tarım” projesi kapsamında düzenlenen ve zaman içerisinde geliştirilen çiftçi eğitimine yönelik proje bu anlamda benzerlerinden türlü açılardan farklı özellikler göstermiş ve kamuoyunun büyük ilgisini çekmiştir. Tamamlanan 33 eğitime (400 Saati aşkın) binlerce kişi katılmış ve eğitimler T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın pek çok hedefini (Genç Çiftçiler, Kadın Çiftçiler, Tarımda 4.0 gibi) kapsar nitelikte olmuştur. Bu çalışmada teknolojinin olanakları kullanılarak ortaya çok düşük bir maliyetle konan Pandemi Günlerinde Tarım (PGT) projesinin analizi yapılarak “Çiftçi Eğitimi ve Yayım” alanındaki potansiyeli incelenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Çiftçi Eğitimi, Tarımsal Yayım, Uzaktan Eğitim, Pandemi Günlerinde Tarım, Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, #Gelecektarımda


Reflection of Covid-19 Pandemic on Farmer Education and Publishing Activities: Analysis of Antalya Directorate of Provincial Agriculture and Forestry Application

A series of events that have created a global impact in recent years, have also affected agriculture, the most vital sector, in various ways. Global climate change, ecological concerns, unbalanced food distribution, obesity and hunger issues, economic difficulties and finally the COVID-19 pandemic are a few of those that can be counted. All these, especially the pandemic process that affects the days we are in, caused various changes and transformations in the field of agriculture. In this sense, Farmer Training and Extension has probably been one of the most changed specialties of agriculture. As a matter of fact, in this process, farmer interviews could not be held or were largely interrupted, demonstration activities were interrupted, and organizations with farmer participation were canceled. This has prompted many institutions and entrepreneurs to seek alternative methods in terms of farmer training and extension. Distance education-based studies have been the most preferred method in this process with their advantages and disadvantages. The project for farmer training developed within the scope of the “Agriculture in Pandemic Days” project within the Antalya Provincial Directorate of Agriculture and Forestry, showed different characteristics from similar kinds of angles in various respects and attracted great public attention. Thousands of people attended 33 trainings (more than 400 hours) so far and the trainings have been covering many goals of the Republic of Türkiye Ministry of Agriculture and Forestry (Young Farmers, Women Farmers, Agriculture 4.0 etc.). In this study, the potential of the Agriculture in Pandemic Days (APD) project, which was created at a very low cost by using the technological possibilities, was analyzed and its potential in the field of “Farmer Training and Extension” was examined.

Keywords: Farmer Training, Agricultural Extension, Distance Education, Agriculture in Pandemic Days (APD), Antalya Directorate of Provincial Agriculture and Forestry, #Gelecektarımda.

Sayfa Aralığı: 87-114


Atıf İçin

Şahin, G. (2023). Reflection of Covid-19 Pandemic on Farmer Education and Publishing Activities: Analysis of Antalya Directorate of Provincial Agriculture and Forestry Application. Journal of Current Researches on Social Sciences, 13 (1), 87-114.


291