Yıl:2021   Cilt: 11   Sayı: 4   Alan: Uluslararası İlişkiler

  1. Anasayfa
  2. Makale Listesi
  3. ID: 390

Zeynep HOŞ

Birleşmiş Milletler Düzenlemeleri Bağlamında Sanatçı Hakları

Bir toplumda sanata ve sanatçıya verilen önem ve konuya ilişkin duyarlılık düzeyinin, o toplumun gelişmişlik düzeyinin belirlenmesinde önemli bir ölçüt olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. Nitekim, sanatsal üretim ve toplumsal devinim arasında doğrudan bir bağ bulunmaktadır. Sanatsal dinamizm ve üretim süreci toplumları beslemekte, bireysel olarak başlayan değişim makro düzeyde olumlu bir etki yaratmaktadır. Bu çalışmada, Birleşmiş Milletler temel düzenlemeleri ele alınmış ve sanatçı hakları bu temelde değerlendirilmiştir. Bu yolla sosyal, ekonomik ve kültürel boyutuyla sanatçı haklarının korunup geliştirilmesi konusunda, BM düzenlemelerinin rolü ve önemi ortaya konulmaya çalışılmıştır. Ayrıca, konuya ilişkin ulusal mevzuatımız bağlamında yapılacak çalışmalara ışık tutulması ve çözüm arayışlarına katkı sunulması amaçlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Sanatçı, sanatçı hakları, Birleşmiş Milletler düzenlemeleri


Artist Rights in the Context of United Nations Regulations

It would not be wrong to say that the importance given to art and artists in a society and the level of sensitivity to the subject are important criteria in determining the level of development of that society. As a matter of fact, there is a direct link between artistic production and social movement. Artistic dynamism and production process nurture societies, and the individual change creates a positive impact at the macro level. In this study, the basic regulations of the United Nations are discussed and artist rights are evaluated on this basis. In this way, the role and importance of UN regulations on the protection and development of artists' rights with their social, economic and cultural dimensions has been tried to be revealed. In addition, it is aimed to shed light on the studies to be done in the context of our national legislation on the subject and to contribute to the search for solutions.

Keywords: Artist, artist rights, United Nations regulations


105