Yıl:2022   Cilt: 12   Sayı: 2   Alan: İşletme

  1. Anasayfa
  2. Makale Listesi
  3. ID: 417

Hande ULUKAPI YILMAZ

Bilişim Çağında Yeni Bir Metafor: Mantar Yönetim

Metafor, bir kavramın bilinen obje veya olaylarla daha anlaşılır kılınarak, kavrama açıklık getirilmesi ve ilgililerin hayal güçlerinin çalıştırılması olarak görülmektedir. Örgütsel davranış literatürü birçok metaforu bünyesinde barındırmaktadır. Bunlardan birisi de mantar yönetimdir. Mantarlar gerekli oksijen, su ve gübre sağlandıktan sonra karanlıkta bırakılarak kolayca yetiştirilebilen canlılardır. Mantar yetiştiriciliğinden esinlenilerek geliştirilen mantar yönetim metaforunda yöneticiler; çalışanlara işlerini yapmaya yetecek kadar bilgi vererek ve geri kalan bilgiden onları izole bırakarak, başarılı sonuçlar elde etmelerini istemektedirler. Günümüz bilişim ve iletişim teknolojilerinin geldiği noktada açık sistemler olan örgütler, çift yönlü bilgi akışı ve iletişim ile varlıklarını sürdürürlerken, mantar yönetim, irdelenmesi gereken önemli bir kavram olarak görülmektedir. Bu çalışma ile literatürde kendine yeni bir yer edinmiş olan mantar yönetim kavramı tanımlanmış, mantar yönetimin neden ve sonuçları tartışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Mantar yönetim, Mantar yönetici, Metafor.


A New Metaphor in the Information Age: Mushroom Management

Metaphor is seen as making a concept more understandable with known objects or events, clarifying the concept and exercising the imaginations of those concerned. Organizational behavior literature contains many metaphors. One of them is mushroom management. Mushrooms are creatures that can be easily grown by leaving them in the dark after providing oxygen, water and fertilizer. In the mushroom management metaphor, inspired by mushroom cultivation, managers want employees to achieve successful results by giving them enough information to do their job and isolating them from the rest. At the point where today's information and communication technologies have come, while organizations that are open systems continue their existence with two-way information flow and communication, mushroom management is seen as an important concept that needs to be examined. In this study, the concept of mushroom management, which has gained a new place in the literature, is defined and the causes and consequences of mushroom management are discussed.

Keywords: Mushroom management, Mushroom manager, Metaphor.


Atıf İçin

Ulukapı Yılmaz, H. (2022). A New Metaphor in the Information Age: Mushroom Management. Journal of Current Researches on Social Sciences, 12 (1), 121-128.


89