Yıl:2017   Cilt: 7   Sayı: 3   Alan: Sosyoloji

  1. Anasayfa
  2. Makale Listesi
  3. ID: 120

Ercan ŞAHBUDAK ,Osman ŞİMŞEK

Alternatif Bir Ekolojik Yaşam Modeli: TaTuTa (Ekolojik Çiftliklerde Tarım Turizmi ve Gönüllü Bilgi, Tecrübe Takası) Projesi

Ekosisteme dahil olmak yerine onun dışına çıkmaya ona hükmetmeye çalışan insan, ekolojik sorunların en önemli öznesidir. Günümüzde ekolojik sorunlar küresel boyutlara ulaşmıştır. Bu sorun farkında olsun ya da olmasın bütün insanlığın ortak problemi haline gelmiştir. Ülkemizde bu ortak problemin çözümü için, 2002 yılında kurumsallaştırılan Ekolojik Buğday Derneğinin kurduğu, TaTuTa (tarım-turizmtakas) Projesinin ana amacı Türkiye’de ekolojik tarımla geçinen çiftçi ailelerine mali, gönüllü işgücü ve/veya bilgi desteği sağlayarak ekolojik tarımı teşvik etmek ve sürdürülebilirliğini sağlamaktır. Bunun yanı sıra Türkiye’de alternatif bir ekolojik yaşam modeli de sunmaya çalışmaktadır. Projenin amacı, TaTuTa çiftliklerine dahil olan bireylerde ekolojik bilinç düzeyini ölçmek ve ekolojik yaşam için nasıl bir ortam yarattıklarını gözlemlemektir. Bu çalışmada farklı yapılarda TaTuTa çiftliklerindeki bireylere ne tür ekolojik pratiklerin öğretildiği ve bu pratiklerin ekolojik yaşama katkıları incelenmiştir. Araştırmanın esas problemi TaTuTa Projesi alternatif bir ekolojik yaşam sunabilmekte midir? Sorusuna cevap bulmaktır.

Anahtar Kelimeler: Ekoloji, Ekolojik Yaşam, Eko-Turizm, Ekolojik Tarım


An Alternative Ecological Life Model: TaTuTa Project (Agricultural Tourism and Volunteer Knowledge, Experience Exchange on Ecological Farms)

The person who is trying to dominate him instead of being involved in the ecosystem is the most important subject of ecological problems. Today, ecological problems have reached global dimensions. Whether you are aware of this problem or not, it has become a common problem of all mankind. In order to solve this common problem in our country, the main aim of the TaTuTa (agriculture-tourismexchange) Project, established by the Ecological Wheat Association in 2002, is to promote ecological agriculture by providing financial, voluntary labour and / or information support to farmers who earn a living via ecological agriculture. In addition to this, Turkey is trying to present an alternative ecological life model. The aim of the project is to measure the level of ecological awareness in individuals involved in TaTuTa farms and observe how they create an environment for ecological life. This study examines the types of ecological practices taught to individuals on TaTuTa farms in different structures and the contribution of these practices to ecological life. The main problem of the survey is finding the answer whether the TaTuTa Project can offer an alternative ecological life or not?

Keywords: Ecology, Ecological Life, Eco Tourism, Ecological Agriculture


182